EAP Bulgaria

Ние ви помагаме в личните трудности и професионални проблеми

Услуги по Програма за подпомагане на служители

flower


За всяка отделна организация ПИК център изготвя индивидуален пакет с услуги, съобразен със спецификата на фирмата и нейните потребности. Предлагаме и изцяло дистанционни пакети за фирми и организации от други населени места.По-долу са описани най-общо услугите, които предлагаме:

 • Психологическо консултиране и терапия (психологична помощ чрез Фокусирана към решения кратка терапия)

 • Коучинг (подкрепа и насочване за постигане на лични и/или служебни цели чрез Фокусиран към решения подход)

 • Избор от възможности за предоставяне на психологична помощ (лице в лице; по телефон; интернет)

 • Специализирани услуги за мениджъри: мениджърско насочване; мениджърско консултиране и коучинг

 • Практически обучения, съобразени с нуждите на служителите

 • Прилагане на анти-стрес програми

 • Психологическа подкрепа при съкращения

 • Помощ при кризисни ситуации

 • Изследвания на екипи и организационни структури

 • Психологическа подкрепа при съкращения

 • Съвети от специалист в областите: право и финанси

 • Обща информация и насочване към специалисти

 • Други допълнителни услуги
Разлики в ефективността между
психолог, назначен в организацията и
Програма за подпомагане на служители /ППС/.